Historik

Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening bildades 1923 av hyresgäströrelsen i Stockholm. Syftet var att bygga och förvalta bra och prisvärda bostäder för medlemmarna. Men också kvalitet, omsorg och trivsel var visionen för HSB:s boende. Bakgrunden till detta var den stora bostadsnöden, särskilt i städerna, i början av 1900-talet. HSB Göteborg bildades, som en följd av detta, 1925, och kunde redan året därpå inviga sin första bostadsrättsförening i Göteborg. Under 1920-, 30- och 40-talen byggde HSB ytterligare ett antal bostadsrättsområden i olika stadsdelar i Göteborg, för att på 1950-talet, närmare bestämt under åren 1955 – 57, bygga vad som i början kom att heta Brf Vidkärr, det vill säga Träringen. Numera heter föreningen, mer riktigt, Brf Björkekärr, eftersom stadsdelen numera knappast förknippas med Vidkärr. Som VVS-konsult nyttjades vid nyproduktionen av Träringen ett relativt nystartat företag: Bengt Dahlgren AB. Redan från början, på 1920-talet, fanns det dusch eller bad i lägenheterna, vilket på den tiden betraktades som lyxigt. HSB kom vidare att under åren bli föregångare med att utveckla tvättstugor, badrum och funktionella kök, där varmvatten snabbt blev standard, kylskåp likaså. Sopnedkastet eller, som det kallades i begynnelsen, ”sopstörtningen”, blev ett uppskattat HSB-framsteg i husen. Idag har som bekant miljömedvetandet kommit att ställa nya och annorlunda krav på sophanteringen.

 

Björkekärr och Träringen

I det, som från början i stadsplanen kallades ”Området norr om Härlanda Tjärn”, planerades ett område med bara villabebyggelse. Emellertid sprack kalkylerna och därför ändrades stadsplanen till att omfatta en stor del hyreshus. Områdesnamnet ovan betraktades mer som en lägesbeskrivning i stadsplanen och området fick tidigt namnet ”Björkekärr” efter ett torp i området. Torpet står för övrigt kvar och kom att övertas av Björkekärrs Scoutkår efter det den siste boende flyttat 1964. HSB fick i detta Björkekärrsområde sig tilldelat det område som kom att bli Träringen. Ett namn till följd av gatans ringformade dragning och ”trä-namnet” p.g.a. att en stor del av dessa tidigare utmarker en gång tillhörde eller löd under Sävenäs säteri med dess träförädlingsfabrik. Här på Träringen kom HSB att uppföra 473 lägenheter i 13 trevåningshus, där merparten utgjordes av 252 st tvårumslägenheter och 145 st trerumslägenheter. Vidare uppfördes också fem radhuslängor med tillsammans 40 st lägenheter med tillhörande garage, panncentral, torg med ett flertal butiker samt fristående garage. De lokaler som finns i flera av husen utnyttjades de första åren som skollokaler innan det fanns någon ”riktig” skola i området. Detta kom så småningom och det behövdes, för bara på Träringen kom att bo inte mindre än ca 460 barn vid 1950-talets slut.

Områdets beskaffenhet

Området ligger kant i kant med Delsjöreservatet med dess vackra natur inpå knutarna med riklig tillgång på skog, vatten och frisk luft.

Från boendeenkät till samverkansentreprenad

Till föreningens 40-årsjubileum 1996 (således blir det 50-årsjubileum nästa år) gjordes en enkät bland de boende på Träringen. Av 513 hushåll svarade hela 89% på enkäten. Av svaren framkom bl a att läget och miljön var två viktiga orsaker till att de flyttade hit och att 97% trivdes bra eller rentav alldeles utmärkt. Anmärkningsvärt var att inget svar var ”Inget vidare” eller ”Inte alls”. Utemiljön och dess grönområden var 95% nöjda med. Betr. lägenheterna ville 21% renovera köket och 36% renovera badrummet. Och det är där vi står i dag, med bl a renovering av badrummen och ny värmeförsörjning.

Detta projekt kom att pågå en bit in på år 2008.

Budgeterad investeringskostnad var ca 125 Mkr.