Byar och gårdar på 1500-taIet

Översikt av bebyggelsen pâ 1500-taIet i och kring reservatsområdet (se karta under). Det är först frân denna tid som vi med hjälp av historiskt material kan få en totalbild av bebyggelsen. Uppgifterna om byarna och antalet gårdar i varje by härror ursprungligen från diverse otryckta källor ur Kammararkivet, huvudsakligen då jordeböcker, men finns även redovisade i publikationen över ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Då inget samtida kartmaterial finns har byplatsernas läge bestämts med hjälp av skifteskartorna, vilka har varit antingen storskifteskartor från mitten eller slutet av 1700-talet eller laga skifteskartor från mitten av 1800-talet. Det finns nämligen inte nâgot skäl att tro att byplatsernas läge under denna mellanperiod ändrats. På kartan redovisas byarna (med stora bokstäver) och deras läge jämte ensamgårdarna. Med by avses en grupp av gårdar, som genom ägoblandning eller gemensamma ägor bildar en egen bebyggelseenhet.